pribyslav@ekomontltm.cz

Domovní čistírna odpadních vod D5-B je navržena pro čištění splaškových vod z menších individuálních zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domy. Je vhodná pro 2 až 6 trvale bydlících osob. Tato čistírna je známá svou spolehlivostí a minimální potřebou obsluhy.

Popis funkce a kvalita vody na výstupu: Jedná se o aktivní čistírnu s nízkou zátěží, která pracuje cyklickým provozem s gravitačním přívodem a čerpaným odvodem odpadních vod. Čistírna je vyrobena z betonu s vodotěsnou úpravou a může být umístěna nad nebo pod úrovní terénu. Vnitřek čistírny obsahuje aktivní kal, který rozkládá organická znečištění, zatímco vyčištěná voda je pravidelně odčerpávána. Pro provoz čistírny je potřebný vzduch, který dodává dmychadlo s přerušovaným provozem. Základní verze čistírny D5-B umožňuje vyčištěnou vodu vypouštět do vodoteče, ale lze ji technologicky upravit podle konkrétních požadavků.

Výhody ČOV řady D-B
◾ navrženo s rezervou, robustní zařízení = dlouhá životnost
◾ není nutné se starat o čistotu dosazovací nádrže
◾ Uspořádání v jedné nedělené nádrži = snadná údržba + znovu-zprovoznění (odstávka)
◾ Čerpadlo, které je součástí technologie ČOV lze využít na přečerpávání kalů (není třeba fekál)
◾ neobsahuje mamutkové čerpadlo , které má malý výkon a náročnou údržbu
◾ Na elektrickém rozvaděči je na první pohled patrné v jaké fázi se ČOV nachází.

Nevýhody ČOV řady D-B
◾ na rozdíl od ČOV s dosazovací nádrží je zde čerpadlo a snímač hladiny navíc
◾ náročnější manipulace a doprava (betonová jímka)

Volba ČOV typu SBR v provedení D-B
Tato ČOV s přerušovanou činností využívá celou nádrž pro čistící nízko-zatěžovaný aktivační proces se simultánní aerobní stabilizací kalu. Po dosažení maximální hladiny nebo časového limitu je ukončena aerace a celá nádrž se využívá na oddělení kalu od vyčištěné vody. Tato výhoda při správné návrhové velikosti ČOV zajišťuje nezávislost odtoku na nerovnoměrnosti přítoku.

ČOV pracuje na základě systému technologie SBR

Tabulka parametrů ČOV
Jakost vyčištěné vody Maximální hodnoty
dle nařízení vlády*
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota “r” „p“ „m“
BSK5 10 mg/l 15 mg/l 40 mg/l 80 mg/l
CHSKcr 40 mg/l 80 mg/l 150 mg/l 220 mg/l
NL 15 mg/l 25 mg/l 50 mg/l 80 mg/l
* Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.ve znění pozdějších aktualizací

Napište nám